นโยบาย ภารกิจ เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดแพร่
 
                    1. เป็นผู้เผยแพร่ความรู้
                            -   ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านวินัยให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นทุกระดับในจังหวัดแพร่
                                   -   เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานภารกิจเครือข่ายและรายชื่อเครือข่ายให้แก่พนักงานบส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบในจังหวัดแพร่ทราบ
 
                          2. เป็นผู้ประสานความรู้
                                   -  จัดประชุมเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และวางแผนการดำเนินการร่วมกัน 4 เดือน / ครั้ง
 
                          3. เป็นผู้ผดุงความยุติธรรม
                                  - จัดชุดเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นยจังหวัดแพร่  เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                                    เมื่อได้รับการร้องเรียนขอผ่านสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแพร่
 
                           4. เป็นผู้ดับทุกข์และเป็นผู้ชี้ทางสว่าง
                                  - ให้คำแนะนำปรึกษาผู้ถูกวินัยให้เข้าใจกระบวนการทางวินัยที่ถูกต้อง และเป็นธรรม
                                  - ชี้ช่องทางและให้การช่วยเหลือผู้ถูกรังแกโดยไม่เป็นธรรมให้เข้าใจกระบวนการทางวินัยที่ถูกต้อง
 
     รายชื่อผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น  จังหวัดแพร่
 
     
     1 1.นายนาวิน  กันนา                                          ประธานเครือข่าย                                            มือถือ  0-9956-1457 1
        2.จ.ส.ต. นพดล  เวียงนาค                                รองประธานเครือข่าย ( 1 )                                มือถือ  0-4602-0320
        3.จ.อ. กฤษดา  โสตถิกุล                                   รองประธานเครือข่าย ( 2 )                                มือถือ  0-6197-6319
        4.นางมณฑา  สิทธิชยาพรกุล                                   นายทะเบียน                                             มือถือ  0-9854-3998
       5.นายวีรศักดิ์ ทองพราย                                   ประชาสัมพันธ์                                                มือถือ  0-1289-8472
       6.นางชมบุญ  หมดมลทิน                                  เลขานุการ                                                     มือถือ  0-9956-9133
       7.นายไพรัตน์  รัตนชมพู                                    รองเลขานุการ                                               มือถือ  0-6184-4094
       8.นางบจีราวัจธ  จันทสิทธิ์                                 ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์                                       มือถือ  0-1882-3346
       9.นางแสงจันทร์  ปานแก้ว                                  ผู้ช่วยนายทะเบียน                                         มือถือ  0-7911-2203
       10.นายมนตรี ดุลย์เภรี                              ท้องถิ่นอำเภอหนองม่วงไข่     ที่ปรึกษาเครือข่าย            มือถือ  0-1753-7863
       11.นายนภดล ใจนันท์                               ปลัด อบต. ร้องกวาง                        เครือข่าย            มือถือ  0-9956-1458
       12.นายชนวุฒิ พุฒิธนนนท์                         ปลัด อบต.ไผ่โทน                            เครือข่าย           มือถือ  0-9961-4975
       13.นายบุญครอง ดอกเกี๋ยง                         ปลัดเทศบาลตำบลช่อแฮ                  เครือข่าย            มือถือ  0-9430-6093
       14.นายบัญญัติ ใยดี                                  นายช่างโยธา 6 ทต. ช่อแฮ               เครือข่าย            มือถือ  0-1883-9319
       15.นายบุญเรือง มงคล                              ปลัดเทศบาลตำบลสูงเม่น                   เครือข่าย            มือถือ  0-9956-1465
       16.นายประชัน ใจองค์                              หน.กองการศึกษา ทต. สูงเม่น            เครือข่าย            มือถือ  0-4046-8139
       17.นายธนวัฒน์ สิงหศิริ                            บุคลากร 4 ทต. ช่อแฮ                       เครือข่าย            มือถือ  0-1287-3758
       18.นายชัยธั๙ สมใจแสน                           จนท.วิเคราะห์ 4 ทต.ช่อแฮ                เครือข่าย             มือถือ  0-9561-5347
       19.นายโชติ เพ็งแสงทอง                           นิติกร 5 ทต.ช่อแฮ                           เครือข่าย            มือถือ   0-4043-4859
       20.นายหนูไกล โปร่งมณ๊                            นิติกร 6ว ทม.แพร่                           เครือข่าย            มือถือ   0-6921-9554
       21.นายสมสิทธิ์ จาคำมา                             ปลัด อบต.ปงป่าหวาย                       เครือข่าย            มือถือ  0-9266-3790
       22.นายไพสิฐ พลปัถพี                                ปลัด อบต.พระหลวง                        เครือข่าย            มือถือ  0-5034-2249
       23.ส.อ.เสกสรร กาศเจริญ                          ปลัด อบต.บ้านกาศ                           เครือข่าย            มือถือ  0-7173-7484 
       24.จ.ส.ต.สมศักดิ์ คำมา                             ปลัด อบต.บ้านกวาง                         เครือข่าย            มือถือ  0-4047-1650
์        25.นายศฤงคาร ใจทา                                ปลัด อบต. ยางร้อง                          เครือข่าย            มือถือ  0-1783-9392
       26.นายปกรณ์ ศิริพันธุ์                                ปลัด อบต.ห้วยไร่                            เครือข่าย             มือถือ  0-7172-8027
       27.นายยุทธพันธุ์ โสภารัตน์                         บุคลากร อบต.ห้วยไร่                       เครือข่าย             มือถือ  0-9558-4645
       28.น.ส.กุลยา โยธาภักดี                              จนท.วิเคราะห์ฯ อบต.ทุ่งกวาว           เครือข่าย             มือถือ  0-9954-0203
       29.ณัฐนันท์ รอดสี                                     จนท.วิเคราะห์ฯ อบต.ห้วยไร่             เครือข่าย             มือถือ  0-1960-2610
       30.ส.ต.อ.ทองอินทร์ แมตเมือง                     ปลัด อบต.ห้วยหม้าย                       เครือข่าย             มือถือ  0-9851-5584
       31.ส.ต.อ.สนั่น จิณะไชย                              ปลัด อบต.บ้านปิน                          เครือข่าย             มือถือ  0-1961-2602
       32.นายสมบูรณ์ ขุนจันทร์                             นิติกร ทต.สูงเม่น                          เครือข่าย              มือถือ  0-4608-8100
       33.ส.อ.ต.กิตติพงษ์ เสาร์แดน                       ปลัด อบต. แม่ยางฮ่อ                       เครือข่าย             มือถือ  0-1765-4453
       35.นายสุนทร แผ่นทอง                               ปลัด อบต.สวนเขื่อน                       เครือข่าย              มือถือ  0-95561440
       36.นายสมศักดิ์ อินทนะ                               ปลัด อบต.ห้วยโรง                         เครือข่าย              มือถือ  0-6731-2869
       37.พ.จ.อ.กิตติ พลติ๊บ                                 ปลัด อบต.หัวทุ่ง                            เครือข่าย              มือถือ  0-9559-2155
       38.นายอนันต์ อ่อนสนิส                               นิติกร ทต.เด่นชัย                           เครือข่าย              มือถือ  0-7113-6683
       39.นายเดมิตร จับจันทร์                              หน.กองการศึกษา ทต.ช่อแฮ             เครือข่าย               มือถือ  0-1952-0689
       40.นายภักดี นักร้อง                                    ปลัด อบต.ทุ่งแค้ว                          เครือข่าย               มือถือ  0-6192-6024
 
                    โทษทางวินัยมี  5  สถาน
 
              1.  ภาคทัณฑ์
              2.  ตัดเงินเดือน
              3.  ลดขั้นเงินเดือน
              4.  ปลดออก
              5.  ไล่ออก
 
 
 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง  http://www.banbong.com
เลขที่ 242 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130 โทร 054-547112-8  แฟกซ์ 054-547112 ต่อ 18
e-mail dechrithkass@yahoo.com