แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง
        ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นี (พ.ศ. 2561 - 2565) .................คลิ๊ก
        
        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   เพิ่มเติมส่วนที่ 3