การตรวจสอบภายใน
 
           แผนการตรวจสอบภายใน
                                             
        รายงานผลการตรวจสอบภายใน
 
        การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต