งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ   
                                             
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562