ตราสัญญาลักษณ์
 
 
ตำบลบ้านปงน่าอยู่          เคียงคู่คุณภาพชีวิตที่ดี        ประเพณีวัฒนธรรมยั่งยืน
แหล่งท่องเที่ยว
จำนวนผู้เข้าชม       
free hit counter
คน
 
 
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านปง
นโบายคณะผู้บริหาร
  งานกิจการสภา อบต.
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  คุณธรรมและจริยธรรม
  ประมวลจริยธรรม
  ข้อบัญญัติงบประมาณ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
  อำนาจหน้าที่ของ อบต.
  งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 
 

แผนอัตรากำลัง

  โครงสร้างส่วนราชการ
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำป
  งบรายรับ-รายจ่ายประจำปี
  ขั้นตอนและระยะเวลาบริการประชาชน
  การปรับปรุงภารกิจ
  แผนปฏิบัติการจัดซื้ออจัดจ้าง
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  แผนงานโครงการประเภทรายจ่ายเพื่อการพัฒนา
  แผนจัดหาพัสดุ
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
  แผนการตรวจสอบภายใน
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี
  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
  รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
  รายงานการติดตามแผนการดำเนินงาน
  รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ
  สรุปผลประเมินความพึงพอใจ

เวปไซด์ที่เกี่ยวข้องกับ อปท.

 
สถานที่ทางพุทธศาสนา
แหล่งท่องเที่ยว
รางวัลบริหารจัดการที่ดี


ผ้าตีนจก
สำนักงาน  อบต.
               ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2563
 
                                                                        
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์(e-bidding)  
  ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์(e-bidding)  
  ขอบดขตของรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหาดเจริญ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหาดเจริญ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิดพร้อมวางท่อ คสล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร หมุ่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามร่องยายไขพร้อมเรียงหิน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศประกวดราคาก่อสร้าง Box culuert. หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนน คสล. หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ประกาศผู้ชนะการเนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 
 
หนังสือพิมพ์
 
   

ร้องเรียน  ร้องทุกข์

ไทยตำบล

ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

ศาลปกครอง

mail to webmaster

 

กระทรวงมหาดไทย

  กรมส่งเสริมฯ
  กรมปกครอง
  จังหวัดแพร่
  อบจ.แพร่
 
         กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านปง
รัฐบาลไทย
 
ก.พ.ร.
 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 
สนง.คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.
 
พยากรณ์อากาศ

ฟังเพลงเวียงโกศัยนคร

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
  ข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว ในพื้นที่ตำบลบ้านปง
  รายงานผลการสำรวจปัญฆาน้ำเสียในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง
  ประชาสัมพันธ์ให้คนพิการตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจำตัวคนพิการ
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำร้องขอรับเงิน ผู้สูงอายุ
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำร้องขอรับเงิน ผู้พิการ
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำร้องขอรับเงิน ผู้ป่วยเอดส์
  ประกาศเลื่อนการชำระภาษีบำรุงที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ปีงบประมาณ 2563
  ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง
  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  ประกาศ กำหนด วัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  ประกาศการรับลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2562
  ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการความควบคุมอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
  ประกาศการiรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปงท่าข้าม ประจำปีการศึกษา 2562
  ประชาสัมพันธ์คำสั่งมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง

 ภารกิจการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน   

ภารกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ภารกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2562  

ภารกิจการส่งเสริมการศึกษา   

 ภารกิจการพัฒนาการเมืองและการบริหาร    

ภารกิจการฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี  

ภารกิจการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภารกิจการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

โครงการบูรณาการทบทวนและส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนา อบต.บ้านปง

การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของอบต.บ้านปง

กิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม

กิจกรรมโครงการอบรมเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

กิจกรรมฝึกอบรมการต่อต้านทุจริต คอรัปชัน

ค่านิยม  12  ประการของคนไทย


    สายด่วน...เรื่องราวร้องเรียน / ร้องทุกข ...054 - 547112 ต่อ12 ...นายก อบต.บ้านปง

            สาระความรู้ด้านสารธารณภัย +++ คลิิ๊กเลย +++

           !!! ด่วน !!! แจ้งเตือนสารธารณภัย !!!  ++ คลิ๊กเลย ++

            สาระความรู้ด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ++ คลิ๊กเลย ++คลิ๊กเลย ++

           เกร็ดความรู็ โรคมะเร็ง   +++ คลิิ๊กเลย +++

           รู้เท่าทัน ป้องกันเอดส์  +++ คลิิ๊กเลย +++

           สาระความรู้สู่ประชาคมอาเซียน +++++ คลิ๊กเลย ++++++

           การรณรงค์ปั่นจักรยานลดโลกร้อน +++++ คลิ๊กเลย +++

 

 
 
 
 
 
 

กรมตำรวจ

 

 

ชื่อ
E-mail
เรื่อง
ข้อความ

                
                
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง
เลขที่ 242 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130 โทร 054-547112-3 / แฟกซ์ 054-547112 ต่อ 18
e-mail : banpong1@hotmail.com / LINE : 0973614896
copyright@2006banbong.com.all right reserved.