หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
          ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดแพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
          ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
          ประกาศมาตรฐานการทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. 2560
        ประกาศมาตรฐานการทั่วไปหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560
          ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2561
        ประกาศหลักเกณฑ์และเงือนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป
        และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561
        ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
        อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2558
        ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการย้ายพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558
         ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6)                 
         ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้งฯ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562  
         ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต.  
         ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตำบลได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2558  
         ประกาศหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับมีสูงขึ้น (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562 
         ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  
         ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563
         ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
         ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรืหารงานบุคคลของ อบต.
         ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
       ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
       ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
       ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
       ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
       ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู อบต. และบุคลากรทางการศึกษา
       ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง