การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
          ประกาศการใช้แผนพัฒนาบุคคลกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
                                             
        แผนพัฒนาบุคลากรปีงบประมาณ พ.ศ.25 61 – 2563