นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
          ประกาศนโยบายแลละกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
                                             
        นโยบายและกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคล