การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร   
      
                         กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ( วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล )                           
 
                         กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ( ลงนามบันทึกข้อตกลงฯ )                          
 
                         กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ( รับมอบใบประกาศเกียรติบัตร )