โครงสร้างส่วนราชการ
                                             
                                                        ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.บ้านปง
 
                                                        ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผืดชอบของส่วนราชการ