รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
        ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) 2560................คลิ๊ก
        ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) 2561................คลิ๊ก
        ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) 2562................คลิ๊ก