ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ   
                                             
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562