สรุปแบบประเมินผลควาามพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ อบต.บ้านปง ปี 2560..............
               
                 สรุปแบบประเมินผลควาามพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ อบต.บ้านปง ปี 2561..............