ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิดพร้อมวางท่อ คสล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนน คสล. หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                                             
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารประเมินตนเอง ของการประเมินผู้บริหารองค์การ ผ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการเสริมสร้างชุมชน หมู่บ้านเข้มแข็งเพื่อเอาขนะยาเสพติดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการเสริมสร้างชุมชน หมุ่บ้านเข้มแข็งเพื่อเอาชนะยาเสพติดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารการประเมินตนเอง ของการประเมินผู้บริหารองค์การ(ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง-ตัดชุดแต่งกายชุดปฏิบัติการ อปพร. ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง          
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน สิงหาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง